ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Blog Archive

Από το Blogger.
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

postheadericon ΟΑΕΔ ποιες αλλαγές έρχονταιΑλλαγες φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας στον ΟΑΕΔ .Τι αλλαγες στον ΟΑΕΔ που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι:
Με το άρθρο 25, επαναπροσδιορίζεται ο σκοπός τουΟΑΕΔ ., αφού στις δράσεις του Οργανισμού προστίθενται ορισμένες από εκείνες που ασκούσαν οι καταργηθέντες από 14.2.2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 Οργανισμοί της Εργατικής Κατοικίας και
της Εργατικής Εστίας προκειμένου να είναι εφικτή και η εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων του.
Με το άρθρο 26, τροποποιείται η σύνθεση του 17μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ κατά το μέρος που σ’ αυτό προβλέπεται η συμμετοχή ενός (1) εκπροσώπου από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ενώ αντίστοιχα μειώνονται οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από τρεις (3) σε δύο (2). Η τροποποίηση γίνεται στο πλαίσιο της θεσμικής αναβάθμισης του ΣΕΤΕ σε ισότιμο κοινωνικό εταίρο (βλ. και άρθρο 39 παρόντος νόμου) και της ανάγκης ενεργότερης συμμετοχής αυτής της εργοδοτικής οργάνωσης στην υλοποίηση πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης, δεδομένης της υψηλής επίπτωσης που έχει ο τουρισμός και οι συναφείς οικονομικές δραστηριότητες στο ΑΕΠ και τη συνολική απασχόληση.


Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 27 ορίζεται ότι όλες οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ αποτελούν κοινωνικούς πόρους, ήτοι πόρους που νομικά είναι ασύμβατοι προς κάθε έννοια «ιδιωτικής περιουσίας», ώστε να μπορέσει να χωρήσει κατάσχεση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3068/2002. Επειδή οι ως άνω εισφορές προορίζονται προπάντων για την αδιάλειπτη (επομέ-
νως άμεση στο διηνεκές) εκπλήρωση σκοπών δημόσιου χαρακτήρα (λ.χ. επιδότηση ανέργων), ορίζεται ρητά ότι επί των τραπεζικών καταθέσεων του ΟΑΕΔ στις οποίες περιλαμβάνονται και εισφορές όπως οι ανωτέρω δεν είναι επιτρεπτή η κατάσχεση. Με τη δεύτερη παράγραφο, προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995) εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της κατάσχεσης εις χεί-
ρας του ΟΑΕΔ ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του ΟΑΕΔ
Με το άρθρο 28 καλύπτεται ένα νομοθετικό κενό, η θέσπιση του οποίου, είναι επιτακτική, ενόψει της ανάγκης για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού, ύστερα μάλιστα και από την αυτοδίκαιη περιέλευση της κυριότητας της ακίνητης περιουσίας τόσο του καταργηθέντος ΟΕΚ, όσο και του καταργηθέντος ΟΕΕ, στον ΟΑΕΔ (άρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 7/2012).
Με το άρθρο 29 εξασφαλίζεται η συνδρομή των πάσης φύσεως διοικητικών αρχών, δικαστικών υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε η ελεγκτική διαδικασία του Οργανισμού που εφαρμόζεται συνολικά σε όλα τα προγράμματα και τους δικαιούχους αυτών να γίνεται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά.
Με το άρθρο 30, παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένους ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, να μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ., αξιοποιώντας παράλληλα τα μέτρα της πολιτείας για την ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Θεσπίζεται ρητά ένα ακόμη μέτρο τόνωσης της αποτελεσματικότητας των μέτρων ένταξης/επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, καθώς η κατάργηση του μέχρι σήμερα ισχύοντος λόγου διαγραφής των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων, όταν αυτοί συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, αναμένεται να πάψει να λειτουργεί αποτρεπτικά για εκείνους από τους εγγεγραμμένους ανέργους,
που αποφεύγουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μολονότι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους.
Ορίζεται ότι στην περίπτωση εγγεγραμμένων ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον η ημερήσια αποζημίωσή τους για την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, οι ημέρες παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων αφαιρούνται από το χρόνο της εγκριθείσας γι’ αυτούς τακτικής επιδότησης ανεργίας και παύουν να εξαιρούνται από
την κατηγορία των δικαιουμένων τακτικής επιδότησης ανεργίας όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση.
Τέλος, εισάγεται με πιο συστηματικό τρόπο η εφαρμογή της πλέον δοκιμασμένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεθόδου ενεργοποίησης των ανέργων για την επιτυχή ένταξη/επανένταξη των εγγεγραμμένων ανέργων στην αγορά εργασίας. Η αρχή των «αμοιβαίων υποχρεώσεων»
(mutual obligation principle) σύμφωνα με την οποία οι αναζητούντες εργασία θα προβαίνουν σε ενεργή αναζήτηση με αντάλλαγμα στοχοθετημένες ενέργειες που θα τους βοηθήσουν είτε να βρουν εργασία είτε να αυξήσουν τις πιθανότητές εξεύρεσης εργασίας (μέσω ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους), διαμορφώνει ένα σύγχρονο πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ανέργου ως προς τη σχέση του με τις δημό-
σιες υπηρεσίες απασχόλησης. Στηρίζεται στην αντίληψη ότι η ενεργή αναζήτηση εργασίας δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και προσωπική υπόθεση του ανέργου, και ότι αυτή η αναζήτηση μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν ο ίδιος ο άνεργος συμμετέχει αποφασιστικά.
Πλήθος εμπειρικών ευρημάτων υποδηλώνουν ότι η εφαρμογή της αρχής των «αμοιβαίων υποχρεώσεων» σε
συνδυασμό με καλά σχεδιασμένες και στοχοθετημένες ενεργητικές πολιτικές, απέβη ευεργετική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και όταν αυτή εφαρμόστηκε σε περιβάλλον οικονομικής ύφεσης και δημοσιονομικής προσαρμογής. Συνέβαλε θετικά στην κινητοποίηση των ανέργων, την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, την αναβάθμιση των προγραμμάτων κατάρτισης, τη μείωση των δαπανών για επιδόματα ανεργίας και
τη μείωση των ατόμων που ανήκαν σε ευπαθείς και περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού. Η διάταξη της
παραγράφου αυτής παρέχει τη δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να
διαμορφώνει – ύστερα από πρόταση του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Δ. – το πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
των εγγεγραμμένων (μη επιδοτούμενων) ανέργων σε συστοιχία με τις ανάγκες ενεργοποίησης του ανθρώπι-
νου δυναμικού της χώρας.
Με το άρθρο 31, στη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 1836/1989 (Α΄ 89), εν όψει εφαρμογής της ως άνω διάταξης, για τον προσδιορισμό μιας εργασίας ως εποχιακής, εκτός από τον όρο η εργασία αυτή να παρέχεται σε επιχειρήσεις κ.λπ. που από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων
πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, προστίθεται πλέον ρητά και ο όρος, κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους, οι ανωτέρω επιχειρήσεις να μην απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους. Επιπλέον, συμπληρώνεται ένα
νομοθετικό κενό, καθώς ορίζεται ρητά ότι οι ημέρες εργασίας, που προηγούνται της λήξης, της πρώτης αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό νέας επιδότησης.
Με το άρθρο 32, ορίζεται ότι το βοήθημα που καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους εργαζόμενους στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε ή παραιτήθηκαν στα πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρείας, επιπλέον της αποζημίωσης απολύσεως που αυτοί έλαβαν ήδη από την ανωτέρω εταιρεία, υπολογίζεται σύμφωνα με το ένα και μοναδικό πο-
σοστό που ορίζεται για την κάθε μία από τις προβλεπόμενες στην ανωτέρω διάταξη περιπτώσεις αποζημίωσης.
Με το άρθρο 33, ρυθμίζονται θέματα προσώπων, τα οποία, κατά τη χρονική στιγμή της μεταφοράς του προσωπικού των καταργηθέντων ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), δεν ανήκαν στο ανωτέρω προσωπικό και τα οποία είτε με διοικητικές πράξεις είτε με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις κατέστησαν προσωπικό των ως άνω φορέων μεταγενέστερα.
Με το άρθρο 34, αφ’ ενός μεν επιτυγχάνεται η νομικά ασφαλέστερη δυνατή σύζευξη αρμοδιοτήτων που ασκούσαν τα καταργηθέντα Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΚ και ΟΕΕ με τις αρμοδιότητες που ασκεί ο Ο.Α.Ε.Δ., αφ’ ετέρου δε, από την ως άνω σύζευξη, αναμένεται να προκύψει σημαντική προστιθέμενη αξία στην κοινωνική προστασία του εργατικού δυναμικού. Προς τούτο, συνιστάται στον Ο.Α.Ε.Δ. κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πο-
λιτικής» που ενοποιείται με τον κλάδο «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση
(Λ.A.Ε.K.)». Από τη λειτουργική αυτή ενοποίηση αυτή προκύπτει λογαριασμός με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών»
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)., ο οποίος θα διέπεται από καθεστώς παρόμοιο με εκείνο των λοιπών κλάδων και Ειδικών Λογαριασμών του ΟΑΕΔ , όπως ο Κλάδος Ανεργίας (1954), ο «Διανεμητικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ)» (1958), ο «Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» (1989) κ.λπ.. Οι δυο κλάδοι του (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι σε χωριστή πα-
ρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια.
Όλοι οι ανωτέρω Κλάδοι και Ειδικοί Λογαριασμοί του ΟΑΕΔ διατήρησαν ο καθένας μέσα στο χρόνο την ταυτότητα του κοινωνικού σκοπού, για τον οποίο συστήθηκε. Ταυτόχρονα, ο ΟΑΕΔ ., από το 1954 που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα, όχι μόνο διατήρησε τη διοικητική συνοχή του ως κρατικός φορέας κοινωνικοασφαλιστικής πολιτικής, αλλά, με τη συμβολή του Κλάδου ή Ειδικού Λογαριασμού που ερχόταν κάθε φορά να προστεθεί στις
αρμοδιότητές του, όχι μόνο αύξησε, αλλά και βελτίωσε εξαιρετικά τις υπηρεσίες του προς το εργατικό δυναμικό
της χώρας.
Κάτι ανάλογο αναμένεται να συμβεί και με τη δημιουργία του λογαριασμού με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών»
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) και τους κλάδους «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση
(Λ.A.Ε.K.)» και «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής».
Στον ΟΑΕΔ απονέμονται εκτός από τις αρμοδιότητες του ΛΑΕΚ και νέες αρμοδιότητες όπως, όπως η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού κυρίως στην κατεύθυνση της ψυχαγωγίας των παιδιών των δικαιούχων (π.χ. κοινωνικός τουρισμός, κατασκηνώσεις), η υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού, η συν-
δρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού, εν όψει της βελτίωσης του βιοτικού του
επιπέδου κ.λπ..
Οι νέες αυτές αρμοδιότητες, εκτός από ειδικά στοχευμένες παρεμβάσεις, θα δώσουν στον Οργανισμό τη δυ-
νατότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί και συντονισμένες (άρα και πιο αποτελεσματικές) παρεμβάσεις υπέρ
της κοινωνικής προστασίας του εργατικού δυναμικού.
Για την υλοποίηση των ως άνω σκοπών του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών»
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) συνιστάται Επιτροπή, η οποία θα γνωμοδοτεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ για τον
τρόπο διανομής και χρήσης των ποσών του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.
και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την υλοποίηση των σκοπών του ως άνω Λογαριασμού.
Η Επιτροπή αυτή θα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
από: α) τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή τον οριζόμενο από αυτόν ως αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΑΕΔ , ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής, β) τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους
αναπληρωτές που ορίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους με ι-
σάριθμους αναπληρωτές που ορίζουν από κοινού ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού
Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και δ) δύο (2) εμπειρογνώμο-
νες με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Η διαχείριση του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) θα υπάγεται
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και θα ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και
τις διατάξεις του κανονισμού ταμιακής και λογιστικής διαχείρισης του ΟΑΕΔ (Β.Δ. 410/1971/ΦΕΚ Α΄124).
Για την εξασφάλιση της λειτουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. προβλέπονται διακεκρι-
μένοι κωδικοί αριθμοί εσόδων και δαπανών στον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Οργανισμού.
Εξάλλου, η εισφορά 0,81 % που συνιστά τους πόρους του ΛΑΕΚ θα διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς
του ΛΑΕΚ.
Με το άρθρο 35 προβλέπεται η καθολική διαδοχή του ΟΑΕΔ . σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14.2.2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και προβλέπεται η λήξη της θητείας των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ο.Α.Ε.Δ.. Ε-
πίσης, προβλέπονται ειδικά προνόμια, ειδικές προθεσμίες και εξαιρέσεις υπέρ του τ. ΟΕΚ και του τ. ΟΕΕ.
Προβλέπονται λ.χ. προνόμια Δημοσίου, όσον αφορά την καταβολή τελών σχετικά με τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου (τ. ΟΕΚ), ειδική προθεσμία, όσον αφορά την άσκηση αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής (τ. ΟΕΚ), η εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όσον αφορά την έκδοση και μεταγραφή παραχωρητηρίων διαμ/των οικισμών (τ. ΟΕΚ), ή όσον αφορά μεταβιβάσεις κτιρίων (τ. ΟΕΚ και τ. ΟΕΕ).Τέλος, ο-
ρίζεται ότι το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργηθέντων από 14.2.2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)» μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΑΕΔ . Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας δικαίου,ορίζεται, ότι η ως άνω μεταφορά λογίζεται ότι επήλθε αυτοδικαίως στις 14.2.2012 και ότι κατά ένα «νομικό
δευτερόλεπτο» προηγήθηκε της κατάργησης του «Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)».

Δημοφιλείς αναρτήσεις